PKK

Nama TP-PKK Desa Ketangirejo :

  1. Deny Wahyuningrum (Ketua PKK)